Sự Khác Nhau Giữa Doanh Thu Và Thu Nhập / Top 7 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 2/2023 # Top View | Channuoithuy.edu.vn

Doanh Thu Là Gì? Doanh Thu Thuần Là Gì? Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Doanh Thu Và Thu Nhập

Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc các khái niệm cơ bản trong kinh doanh. Doanh thu là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa doanh thu và thu nhập

Doanh thu là gì?

Khái niệm doanh thu

Doanh thu có tiếng anh là “sales revenue”. Doanh thu là giá trị của tất cả doanh số bán hàng hóa và dịch vụ được công ty công nhận trong một giai đoạn. Doanh thu (cũng được gọi là Doanh thu, Doanh thu hoặc Thu nhập) tạo thành sự khởi đầu của Báo cáo thu nhập của công ty và thường được coi là Dòng trên cùng của một doanh nghiệp. Các chi phí được khấu trừ từ doanh thu của công ty để đạt đến Lợi nhuận hoặc Thu nhập ròng .

Chúng ta cũng có thể hiểu như sau: Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được do bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong kỳ kế toán.

Công thức tính doanh thu

Công thức doanh thu có thể đơn giản hoặc phức tạp, tùy thuộc vào doanh nghiệp. Đối với doanh số bán sản phẩm, nó được tính bằng cách lấy giá trung bình mà hàng hóa được bán và nhân nó với tổng số sản phẩm được bán. Đối với các công ty dịch vụ, nó được tính bằng giá trị của tất cả các hợp đồng dịch vụ, hoặc bằng số lượng khách hàng nhân với giá trung bình của dịch vụ.

Doanh thu = Số đơn vị bán x Giá trung bình

hoặc là

Doanh thu = Số lượng khách hàng x Giá trung bình của dịch vụ

Các công thức trên có thể được mở rộng đáng kể để bao gồm chi tiết hơn. Ví dụ, nhiều công ty sẽ lập mô hình dự báo doanh thu của họ cho đến cấp độ sản phẩm riêng lẻ hoặc cấp độ khách hàng cá nhân.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu trong kế toán, doanh thu được ghi nhận khi lợi ích và rủi ro của quyền sở hữu đã được chuyển từ người mua sang người bán hoặc khi việc cung cấp dịch vụ đã hoàn tất.

Lưu ý rằng định nghĩa này không bao gồm bất cứ điều gì về thanh toán cho hàng hóa / dịch vụ thực sự được nhận. Điều này là do các công ty thường bán sản phẩm của họ bằng tín dụng cho khách hàng, nghĩa là họ sẽ không nhận được khoản thanh toán cho đến sau này.

Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được bán theo tín dụng, chúng được ghi nhận là doanh thu, nhưng vì chưa nhận được thanh toán bằng tiền mặt, nên giá trị cũng được ghi lại trên bảng cân đối kế toán dưới dạng các khoản phải thu .

Khi thanh toán tiền mặt cuối cùng được nhận sau đó, không có thu nhập bổ sung được ghi nhận, nhưng số dư tiền mặt tăng lên và các khoản phải thu giảm.

Doanh thu thuần là gì?

Tổng hợp khái niệm về doanh thu thuần

Doanh thu thuần là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất nhập khẩu.

Doanh thu thuần là là doanh thu trước thuế( trước khi đóng thuế cho nhà nước).

Doanh thu thuần là doanh thu từ hoạt động buôn bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ đơn thuần.

Công thức tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – giảm giá hàng bán – Thuế gián thu

Doanh thu thuần không phải là doanh thu cuối cùng doanh thu mang về lợi nhuận, tìm doanh thu thuần để giúp doanh nghiệp tính được lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế = doanh thu thuần – Chi phí bán hàng

Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – thuế phải nộp cho nhà nước.

Cách nhận biết doanh nghiệp kinh doanh lời hay lỗ

Nếu lợi nhuận sau thuế < 0 thì doanh nghiệp lỗ.

Doanh số là gì?

Doanh số là số lượng sản phẩm được bán ra trong 1 tháng, 1 quý hay 1 năm của một doanh nghiệp. Doanh số bán hàng là tổng số tiền do hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm số tiền đã thu tiền và chưa thu tiền. Doanh số có thể bao gồm cả doanh thu và tiền bán hàng nhưng không thuộc doanh thu. Ví dụ: Bán hộ, bán hàng nhận ký gửi.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu đơn giản như sau: Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.

Sự khác nhau giữa doanh thu và thu nhập là gì?

Doanh thu thường được gọi là dòng trên cùng vì nó nằm ở đầu báo cáo thu nhập.

Dòng trên cùng đề cập đến doanh thu hoặc tổng doanh thu của công ty. Số doanh thu là thu nhập mà một công ty tạo ra trước khi bất kỳ chi phí nào được đưa ra. Do đó, khi một công ty có “tăng trưởng hàng đầu”, công ty đang trải qua sự gia tăng doanh thu hoặc doanh thu gộp.

Thu nhập hoặc thu nhập ròng là tổng thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty. Khi các nhà đầu tư và nhà phân tích nói về thu nhập của một công ty, họ thực sự đề cập đến thu nhập ròng hoặc lợi nhuận cho công ty.

Thu nhập ròng được tính bằng cách lấy doanh thu và trừ các chi phí kinh doanh như khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác.

Thu nhập ròng xuất hiện trên báo cáo thu nhập của công ty và là thước đo quan trọng về lợi nhuận của công ty.

Cũng như doanh thu là dòng hàng đầu; thu nhập ròng là điểm mấu chốt hoặc con số “dưới cùng” trên báo cáo thu nhập của công ty.

Cụ thể hơn, điểm mấu chốt là thu nhập của công ty sau khi tất cả các chi phí đã được khấu trừ vào doanh thu. Những chi phí này bao gồm chi phí lãi vay cho các khoản vay, chi phí chung và hành chính, thuế thu nhập và chi phí hoạt động như tiền thuê nhà, tiện ích và bảng lương. Điểm mấu chốt của một công ty cũng được gọi là lợi nhuận ròng.

Có thể tồn tại các dòng thu nhập bổ sung thêm vào thu nhập, có thể bao gồm tiền lãi tích lũy từ các khoản đầu tư hoặc tiền từ việc bán tài sản vật chất hoặc vô hình, chẳng hạn như thiết bị hoặc trái phiếu.

Sự Khác Biệt Giữa Doanh Thu Thuần Và Thu Nhập Ròng

Thu nhập ròng, mặt khác, là thu nhập thực tế của công ty. Nó có thể được tính toán bằng cách lấy doanh thu và khấu trừ chi phí sản xuất, chi phí hoạt động, lãi, thuế và cổ tức cổ phiếu ưu đãi. Kiểm tra bài viết cung cấp cho bạn, trong đó chúng tôi đã tổng hợp những khác biệt quan trọng giữa doanh thu thuần và thu nhập ròng.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh Mạng lưới bán hàng Thu nhập ròng

Ý nghĩa

Bán hàng ròng là doanh số bán hàng giảm giá, phụ cấp và lợi nhuận của công ty.

Thu nhập ròng là thu nhập thực tế của công ty kiếm được trong một kỳ kế toán cụ thể.

Phụ thuộc lẫn nhau

Doanh thu thuần không phụ thuộc vào Thu nhập ròng.

Thu nhập ròng phụ thuộc vào doanh thu thuần.

Tầm quan trọng

Nó là nguồn doanh thu cơ bản của thực thể.

Nó là một nguồn để biết lợi nhuận của thực thể.

Mục tiêu

Để biết doanh số thực tế trong một năm tài chính.

Để biết hiệu quả hoạt động của công ty.

Định nghĩa về doanh thu thuần

Ngày nay, do cạnh tranh cắt cổ, các nhà cung cấp cung cấp nhiều cơ sở cho khách hàng, để tăng khối lượng bán hàng của họ hoặc để tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Tổng doanh thu bao gồm tất cả các khoản chiết khấu (cả thương mại và tiền mặt), giảm giá, phụ cấp (đối với hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị mất) và lợi nhuận bán hàng (Hoàn trả vào trong). Khi số tiền của tất cả những thứ này được khấu trừ vào tổng doanh thu, thì nó được gọi là Doanh thu thuần, là doanh số thực tế của công ty.

Nói chung, số liệu của Doanh thu thuần được hiển thị trong dòng trên cùng của báo cáo Thu nhập.

Định nghĩa thu nhập ròng

Thu nhập còn lại của công ty sau khi trừ tất cả các chi phí, chi phí (sản xuất, văn phòng & quản lý, bán và phân phối), tổn thất khi bán tài sản, lãi (nợ dài hạn), thuế và cổ tức ưu đãi từ Net Sales được gọi là Net Thu nhập. Nhiều lần Thu nhập ròng được thay thế là điểm mấu chốt vì nó được hiển thị ở dưới cùng của báo cáo thu nhập.

Công ty có thể nắm giữ Thu nhập ròng dưới dạng thu nhập giữ lại hoặc phân phối giữa các cổ đông vốn cổ phần dưới dạng cổ tức. Việc tính toán thu nhập trên mỗi cổ phiếu cũng có thể được thực hiện bằng cách chia tổng số cổ phần từ thu nhập ròng. Đó là sự gia tăng ròng trong quỹ của cổ đông vốn.

Sự khác biệt chính giữa doanh thu thuần và thu nhập ròng

Doanh thu thuần là số tiền biểu thị doanh thu thực tế của công ty trong một khoảng thời gian trong khi thu nhập ròng là số tiền cho thấy thu nhập thực tế kiếm được từ doanh thu thuần và các hoạt động khác của công ty.

Doanh thu thuần là nguồn thu nhập chính, trong khi Thu nhập ròng giúp hiểu được sức khỏe tài chính của công ty.

Thu nhập ròng phụ thuộc vào doanh thu thuần.

Doanh thu thuần được thể hiện trong dòng đầu tiên của Báo cáo thu nhập. Ngược lại, Thu nhập ròng được hiển thị trong dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập.

Điểm tương đồng

Báo cáo trong Báo cáo tài chính.

Cả hai đều cần thiết cho sự sống còn của thực thể.

Được sử dụng bởi các độc giả của báo cáo tài chính.

Chúng được tính trong một thời gian cụ thể.

Phần kết luận

Hai công cụ chính được sử dụng để phân tích tình hình tài chính của công ty là Doanh thu thuần và Thu nhập ròng. Việc tính toán hai là bắt buộc vì chúng thể hiện doanh thu được tạo ra từ hoạt động kinh doanh thông thường cũng như thu nhập ròng của thực thể, trong một giai đoạn nhất định. Rất nhiều lần những số liệu quan trọng này cũng được sử dụng để so sánh giữa hai hoặc nhiều công ty. Cùng với đó là dự báo hoặc lập ngân sách cho doanh thu và thu nhập trong tương lai cũng có thể được thực hiện.

Khác Nhau Cơ Bản Giữa Thu Nhập Và Lợi Nhuận

1. Thu nhập là gì?

Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tiện lợi nhất – Nhanh.vn

Quản lý tập trung – tiện lợi – hiệu quả

Trong các doanh nghiệp, thu nhập có thể đề cập đến doanh thu còn lại của một công ty sau khi thanh toán tất cả các chi phí và thuế. Hầu hết các hình thức thu nhập đều phải chịu thuế.

Thu nhập là gì?

Các cá nhân nhận được thu nhập thông qua việc kiếm tiền lương bằng cách làm việc và đầu tư vào các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản. Chẳng hạn, nắm giữ cổ phiếu của một nhà đầu tư có thể trả thu nhập dưới dạng cổ tức 5% hàng năm.

Các loại thu nhập được liệt kê ở trên sẽ được phân loại là thu nhập bình thường, bao gồm chủ yếu là tiền lương, tiền lương, hoa hồng và thu nhập lãi từ trái phiếu, và nó phải chịu thuế khi sử dụng tỷ lệ thu nhập thông thường. Loại thu nhập này khác với thu nhập từ vốn hoặc thu nhập cổ tức ở chỗ nó chỉ có thể được bù trừ bằng các khoản khấu trừ thuế tiêu chuẩn, trong khi lợi nhuận vốn chỉ có thể được bù đắp bằng lỗ vốn.

2. Lợi nhuận là gì?

Lợi nhuận là tiền mà một doanh nghiệp thu được sau khi hạch toán tất cả các chi phí. Cho dù đó là một quầy bán nước chanh hay một công ty đa quốc gia được giao dịch công khai, mục tiêu chính của bất kỳ doanh nghiệp nào là kiếm tiền, do đó hiệu quả kinh doanh dựa trên lợi nhuận, dưới nhiều hình thức khác nhau.

Lợi nhuận là gì?

Một số nhà phân tích quan tâm đến lợi nhuận hàng đầu, trong khi những người khác quan tâm đến lợi nhuận trước thuế và các chi phí khác. Vẫn còn những người khác chỉ quan tâm đến lợi nhuận sau khi tất cả các chi phí đã được thanh toán.

Ba loại lợi nhuận chính là lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động và lợi nhuận ròng – tất cả đều có thể được tìm thấy trên báo cáo thu nhập. Mỗi loại lợi nhuận cung cấp cho các nhà phân tích nhiều thông tin hơn về hiệu suất của công ty, đặc biệt là khi so sánh với các đối thủ và khoảng thời gian khác.

3. Sự khác biệt chính

Khi hầu hết mọi người đề cập đến lợi nhuận của một công ty, họ không đề cập đến lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận hoạt động, mà là thu nhập ròng, phần còn lại sau chi phí, hoặc lợi nhuận ròng. Công ty có thể tạo doanh thu nhưng lỗ ròng. Có khá nhiều công ty có thu nhập cao nhưng nhưng vẫn báo lỗ trên bảng báo cáo tài chính vì doanh thu không thể bù đắp được.

Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và buôn bán hàng hóa mà bạn thấy cửa hàng mình không đạt được lợi nhuận như kỳ vọng hoặc có lẽ là âm. Rất có thể đó là lỗi trong khâu quản lý bán hàng của bạn. Nhập số liệu đầu vào và đầu ra có sự sai sót cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn không sản sinh ra lợi nhuận mình mong muốn. Để khắc phục tình trạng đó chúng tôi cung cấp cho bạn một phần mềm quản lý bán hàng đa kênh giúp bạn có thể quản lý các mặt hàng của mình từ khâu nhập xuất, tạo mã vạch giúp cho bạn quản lý các mặt hàng rõ ràng hơn mà không bị nhầm lẫn.

Sự Khác Nhau Giữa Tết Trung Thu Xưa Và Nay

Hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, những giá trị cũ cũng thay đổi, niềm vui cũng chẳng còn giống nhau, hoài niệm bao nhiêu cũng chẳng thể nào khiến mọi thứ quay trở lại…

Tết Trung thu thực chất là lễ hội đón trăng rằm được tổ chức tại một số quốc gia Đông Á, trong đó có Việt Nam. Vào thời điểm rằm tháng tám hàng năm, nhà nhà thường tổ chức bày cỗ trông trăng. Và khi trăng lên cao, trẻ con sẽ múa hát và phá cỗ. Ở một số nơi còn có tổ chức múa lân, múa sư tử và rước đèn.

Nhắc đến trung thu, hẳn là ai cũng có những cảm xúc và kỷ niệm của riêng mình về ngày tết này. Vậy Trung thu trong bạn là gì? Là chiếc đèn ông sao xanh đỏ, là bánh nướng bánh dẻo là phá cỗ, đón trăng rằm hay những phố lồng đèn tấp nập người xúng xính chụp ảnh, mua hàng?

Dù là gì, thì chắc chắn bây giờ ai cũng nhận ra một điều rằng, trung thu bây giờ so với trung thu ngày trước khác nhau nhiều lắm. Khác trong từng món quà bánh, từng món đồ chơi, trong cả cách đón trung thu lẫn trong từng con người.

Ngày xưa, trung thu đơn thuần chỉ là ngày tết của trẻ con. Ông bà bố mẹ thì bày cỗ, lũ trẻ háo hức rước đèn ngắm trăng, chơi các trò chơi dân gian, đuổi mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, múa lân múa sư, hát các bài đồng dao. Chờ trăng lên đến đúng đỉnh đầu mới phá cỗ để được ăn cơ man nào là bánh nướng bánh dẻo hình con lợn con cá, mâm ngũ quả. Nhà nào tỉ mỉ hơn thì có thêm con chó lông xù được làm từ tép bưởi.

Quà bánh trung thu ngày xưa đơn giản mà ngon đến kỳ lạ. Đường phố lúc đó chưa nhiều đèn điện như bây giờ, nên mặt trăng dường như cũng sáng hơn, không khí trong lành và ấm áp hơn. Đèn ông sao năm cánh hai màu xanh đỏ lúc đó là linh hồn của ngày trung thu vì nhà nào, dù nghèo hay giàu có đến mấy đều treo nó trước cửa nhà.

Trung thu xưa còn là dịp để cả nhà tụ tập, ngắm trăng vui chơi, ông bà bố mẹ kể cho con trẻ những câu chuyện dân gian về chị Hằng chú Cuội, về truyền thống đón trung thu quý báu của dân tộc, là ngày mà lũ trẻ háo hức và đáng mong chờ chẳng kém gì ngày tết âm lịch.

Khi tiếng trống múa lân giòn giã thúc dục từ xa, lũ trẻ túa ra đường, đứa cầm đèn ông sao, đứa cầm đèn kéo quân, có đứa nhà nghèo không có tiền mua đèn thì làm lồng đèn từ lon sữa bò, thắp nến ở trông đẩy đi lách cách, đứa đeo mặt nạ chú cuội, mặt nạ hề kéo theo đám múa lân đi khắp phố phường.

Mùi hương khói, mùi xâu hạt bưởi cháy tí tách, mùi ngọt ngào từ những chiếc bánh nướng bánh dẻo, ánh đèn cầy lấp lánh, trung thu ngày xưa giản dị mà đầm ấm và tràn ngập niềm vui.

Trung thu bây giờ thì chẳng còn như xưa nữa. Đèn ông sao năm cánh biến mất dần, thay vào đó là hàng trăm mẫu đèn với màu sắc và hình thù khác nhau, đa phần chạy bằng pin và điện, còn có thể phát ra các bài nhạc vui tai. Bánh trung thu cũng chẳng đơn thuần chỉ còn là bánh nướng nhân thập cẩm hình con lợn con cá, bánh dẻo nhân đậu xanh, mà là cơ man biết bao nhiêu hương vị hấp dẫn khác nhau, như bánh trà xanh, bánh hạt sen, bánh trứng muối, bánh than tre… với hàng chục thương hiệu lớn nhỏ.

Trung thu bây giờ cũng chẳng còn mấy nhà phá cỗ ngắm trăng, mà mọi người chủ yếu tụ tập với nhau để ăn uống hay ra các phố đèn lồng để chụp ảnh, đến các trung tâm thương mại, trò chuyện với nhau qua mạng xã hội, chia sẻ niềm vui qua những bức ảnh chụp được vào mùa trung thu. Tiếng trống bồi, trống múa lân, múa sư cũng chẳng còn nhiều như xưa, thi thoảng lắm mới có thể nghe được ở các các miền quê.

Trẻ con cũng chẳng còn chơi các trò chơi dân gian hay chạy theo các đám rước đèn, đám múa lân nữa. Trẻ con bây giờ sẽ theo bố mẹ đi đến các quán xá cùng với các món quà hiện đại được mua ở các hàng lưu niệm, chứ không còn đơn giản là cái trống bồi hay cái lồng đèn tự làm nữa.

Cũng chẳng còn đứa nào háo hức ăn bánh trung thu như xưa. Bánh trung thu bây giờ là để người lớn biếu tặng lẫn nhau. Chẳng ai trông ngóng như ngày trước, chẳng cần đếm ngược từng ngày. Trung thu bây giờ đến rồi đi như một ngày lễ bình thường trong năm.

Hoàn cảnh thay đổi, con người thay đổi, những giá trị cũ cũng thay đổi, niềm vui cũng chẳng còn giống nhau. Hoài niệm bao nhiêu cũng chẳng thể nào khiến mọi thứ quay trở lại. Cứ mỗi lần đến mùa trung thu lại bao nhiêu xúc cảm lẫn lộn.

Thi thoảng, trong những lần tụ tập bạn bè đêm trung thu ở những quán xá sáng choang, bỗng nôn nao đến lạ vì tiếng trống múa lân vọng lại từ phố bên, tự nhiên thèm cái cảm giác bị sáp nến đèn ông sao chảy xuống tay nóng hổi, bên mâm cỗ ngày rằm, có lũ trẻ ngêu ngao hát:

“Ông giẳng ông giăng Xuống chơi với tôi Có nồi cơm nếp Có nệp bánh chưng

Có lưng hũ rượu Có khiếu đánh đu Thằng cu vỗ chài Bắt chai bỏ giỏ…”

Theo Hoa Anh Phạm (vtc.vn)