Xu Hướng 3/2024 # Phân Biệt Lớp Abstract Và Interface Trong Java # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Phân Biệt Lớp Abstract Và Interface Trong Java được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cả lớp abstract và Interface được sử dụng để thu được tính trừu tượng, từ đó chúng ta có thể khai báo các phương thức trừu tượng. Cả lớp trừu tượng và Interface không thể được khởi tạo. Nhưng cũng có các điểm khác nhau giữa lớp trừu tượng và Interface, như sau:

STT Lớp trừu tượng Interface

1 Lớp trừu tượng có thể có các phương thức abstract và non-abstract Interface chỉ có thể có phương thức abstract

2 Lớp trừu tượng không hỗ trợ đa kế thừa Interface hỗ trợ đa kế thừa

3 Lớp trừu tượng có thể có các biến final, non-final, static và non-static Interface chỉ có các biến static và final

4 Lớp trừu tượng có thể có phương thức static, phương thức main và constructor Interface không thể có phương thức static, main hoặc constructor.

5 Từ khóa abstract được sử dụng để khai báo lớp trừu tượng Từ khóa interface được sử dụng để khai báo Interface

6 Lớp trừu tượng có thể cung cấp trình triển khai của Interface Interface không cung cấp trình triển khai cụ thể của lớp abstract

6 Ví dụ: public abstract class Shape{ public abstract void draw(); }

Ví dụ: public interface Drawable{ void draw(); }

Về cơ bản, lớp trừu tượng đạt được trừu tượng hóa một phần (từ 0 tới 100%) trong khi đó Interface có thể đạt được trừu tượng hóa hoàn toàn (100%).

Ví dụ về lớp trừu tượng và Interface trong Java interface A{ void a();//theo mac dinh, public va abstract void b(); void c(); void d(); } abstract class B implements A{ public void c(){System.out.println("Toi la C");} } class M extends B{ public void a(){System.out.println("Toi la a");} public void b(){System.out.println("Toi la b");} public void d(){System.out.println("Toi la d");} } class Test5{ public static void main(String args[]){ A a=new M(); a.a(); a.b(); a.c(); a.d(); }}

Chạy chương trình trên sẽ cho kết quả:

Toi la a Toi la b Toi la c Toi la d

Abstract Class Và Interface Trong Java

Trong tài liệu hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn về Interface và class trừu tượng (Abstract Class). Đồng thời phân tích sự giống và khác nhau giữa chúng.

Abstract class (Class trừu tượng). Hãy xem ví dụ về một class như thế:

public abstract class ClassA { public abstract void doSomething(); protected abstract String doNothing(); abstract void todo() ; } public abstract class ClassB { }

Đặc điểm của một class trừu tượng là:

Nó được khai báo abstract.

Nó có thể khai báo 0, 1 hoặc nhiều method trừu tượng bên trong.

Không thể khởi tạo 1 đối tượng trực tiếp từ một class trừu tượng.

package org.o7planning.tutorial.abs; public abstract class AbstractJob { public AbstractJob() { } public abstract String getJobName(); public abstract void doJob(); } package org.o7planning.tutorial.abs; public class JavaCoding extends AbstractJob { public JavaCoding() { } @Override public void doJob() { System.out.println("Coding Java..."); } @Override public String getJobName() { return "Coding Java"; } } package org.o7planning.tutorial.abs; public abstract class ManualJob extends AbstractJob { public ManualJob() { } @Override public String getJobName() { return "Manual Job"; } } package org.o7planning.tutorial.abs; public class BuildHouse extends ManualJob { public BuildHouse() { } @Override public void doJob() { System.out.println("Build a House"); } } package org.o7planning.tutorial.abs; public class JobDemo { public static void main(String[] args) { AbstractJob job1 = new JavaCoding(); job1.doJob(); String jobName = job1.getJobName(); System.out.println("Job Name 1= " + jobName); AbstractJob job2 = new BuildHouse(); job2.doJob(); String jobName2 = job2.getJobName(); System.out.println("Job Name 2= " + jobName2); } }

Chúng ta biết rằng một class chỉ có thể mở rộng từ một class cha.

public class B extends A { } public class B { } public class B extends Object { }

Nhưng một class có thể mở rộng từ nhiều Interface

public class Cat extends Animal implements CanEat, CanDrink { } Các đặc điểm của interface

Interface luôn luôn có modifier là: public interface, cho dù bạn có khai báo rõ hay không.

Nếu có các trường (field) thì chúng đều là: public static final, cho dù bạn có khai báo rõ hay không.

Các method của nó đều là method trừu tượng, nghĩa là không có thân hàm, và đều có modifier là: public abstract, cho dù bạn có khai báo hay không.

Interface không có Constructor (cấu tử).

NoAccessModifierInterface.java

package org.o7planning.tutorial.itf; interface NoAccessModifierInterface { } package org.o7planning.tutorial.itf; public interface CanMove { public abstract void run(); void back(); public int getVelocity(); } package org.o7planning.tutorial.itf; public interface CanDrink { public static final String PEPSI = "PEPSI"; final String NUMBER_ONE = "NUMBER ONE"; String SEVENUP = "SEVEN UP"; public void drink(); } package org.o7planning.tutorial.itf; public interface CanEat { public void eat(); } package org.o7planning.tutorial.cls; import org.o7planning.tutorial.itf.CanMove; public abstract class Animal implements CanMove { @Override public void run() { System.out.println("Animal run..."); } } package org.o7planning.tutorial.cls; import org.o7planning.tutorial.itf.CanDrink; import org.o7planning.tutorial.itf.CanEat; public class Cat extends Animal implements CanEat, CanDrink { private String name; public Cat(String name) { this.name = name; } public String getName() { return this.name; } @Override public void back() { System.out.println(name + " cat back ..."); } @Override public int getVelocity() { return 110; } @Override public void eat() { System.out.println(name + " cat eat ..."); } @Override public void drink() { System.out.println(name + " cat drink ..."); } } package org.o7planning.tutorial.cls; import org.o7planning.tutorial.itf.CanDrink; import org.o7planning.tutorial.itf.CanEat; public class Mouse extends Animal implements CanEat, CanDrink { @Override public void back() { System.out.println("Mouse back ..."); } @Override public int getVelocity() { return 85; } @Override public void drink() { System.out.println("Mouse drink ..."); } @Override public void eat() { System.out.println("Mouse eat ..."); } } package org.o7planning.tutorial.cls; import org.o7planning.tutorial.itf.CanEat; public class AnimalDemo { public static void main(String[] args) { System.out.println("Drink " + Cat.SEVENUP); CanEat canEat1 = new Cat("Tom"); CanEat canEat2 = new Mouse(); canEat1.eat(); canEat2.eat(); boolean isCat = canEat1 instanceof Cat; System.out.println("catEat1 is Cat? " + isCat); if (canEat2 instanceof Mouse) { Mouse mouse = (Mouse) canEat2; mouse.drink(); } } }

Khác Biệt Giữa Abstract Class Và Interface Trong Java

1. Nguồn

What’s the difference between an interface and an abstract class in Java?

2. Động cơ

Các câu hỏi về điểm khác biệt giữa abstract class và interface luôn rất hot trong các cuộc phỏng vấn Java cũng như Android developer, hy vọng qua bài viết này sẽ tóm tắt được những điểm khác biệt lớn và rõ ràng nhất của chúng, từ đó giúp các bạn developer có lựa chọn đúng đắn trong khi code.

3. Bài viết

Cách tốt nhất để bắt đầu phân biệt điểm khác giữa abstract class và interface chính là từ định nghĩa đơn giản về chúng.

Một class nhất định phải được biểu thị bằng abstract nếu nó có nhiều hơn một abstract method. Một method được biểu thị là abstract nếu nó có method heading tuy nhiên phần thân là rỗng – có nghĩa là một abstract method sẽ không có implementation code bên trong dấu ngoặc như những method thường khác.

3.1 Khi nào thì sử dụng abstract method trong Java?

Trong Figure class ở phía trên, ta có một abstract method với tên getArea().

Chính vì class này chứa một abstract method cho nên bản thân Figure class phải được biểu thị bằng abstract. Figure base class có 2 class bắt nguồn từ nó là Circle và Rectangle. Cả 2 class này đều có định nghĩa là getArea method như bạn có thể nhìn trong ví dụ.

Tuy nhiên vấn đề chính đó là tại sao chúng ta phải biểu thị method getArea là abstract trong Figure class?

Xem nào, nhiệm vụ của getArea method là gì? Nhiệm vụ của nó là trả về area của một dạng (shape) nhất định.

Bản thân của Figure class không phải là một dạng nhất định giống như Circle hay Rectangle, chính vì vậy chúng ta không thể có một định nghĩa cụ thể nào cho getArea method trong Figure class. Điều đó đã lý giải tại sao chúng ta biểu thị getArea method là abstract trong Figure class.

Bất cứ một class nào bắt nguồn từ Figure class về cơ bản sẽ có 2 lựa chọn

cần đưa ra định nghĩa cụ thể cho getArea method

biểu thị bản thân là abstract

Class không phải là abstract được gọi là concrete class. Các bạn cũng nên biết rằng class không phải là abstract được gọi là concrete class, những thuật ngữ này sẽ giúp ích trong các cuộc phỏng vấn.

Sau khi chúng ta đã khám phá khái niệm về abstract method cũng như class, hãy đi vào khái niệm về interface và xem chúng khác gì với abstract class.

Một inteface khác với abstract class vì nó không phải là class. Nó đơn giản chỉ là một dạng thiết yếu có thể được thoả mãn bởi bất cứ class nào implement interface đó.

Bất cứ class nào implement một interface phải thoả mãn 2 điều kiện:

nó phải có cụm “implements Interface_Name” tại phần đầu khi định nghĩa class

nó phải implement toàn bộ method được liệt ra trong định nghĩa của interface.

Bây giờ nếu một class implement interface này thì nó sẽ giống như sau:

Sau khi đã hiểu được những điều cơ bản nhất của interface và abstract class, chúng ta bắt đầu đi vào vấn đề chính của câu hỏi và khám phá điểm khác biệt của nó. Có 3 điểm khác biệt chính:

Abstract class và inheritance

Abstract class sinh ra là để được inherit (kế thừa), và chính vì thế khi có một class inherit một class khác điều đó chứng tỏ có một mối quan hệ mật thiết giữa 2 class đó. Ví dụ, nếu chúng ta có một abstract base class tên là Canine thì bất cứ class muốn kế thừa nào cũng nên thuộc dòng Canine (như Dog hay Wolf). Lý do chúng ta sử dụng từ “nên” đó là vì điều đó phụ thuộc vào Java developer – người nên đảm bảo mối quan hệ được khăng khít.

Với interface, mối quan hệ giữa interface và class implement nó không cần quá mật thiết. Ví dụ, nếu chúng ta có một class tên là House, class này có thể implement một interface khác tên là AirConditioning. Việc có hay không có air conditioning cũng không phải là điều thiết yếu của một ngôi nhà, mối quan hệ đó không thể mật thiết như TownHouse class và House class được, hay như mối quan hệ của Apartment class bắt nguồn từ class House.

Bởi vì TownHouse là một dạng của House, chính vì thế mối quan hệ sẽ rất khăng khít, điều đó sẽ khiến thay vì interface, sử dụng kế thừa sẽ là hợp lý hơn nhiều.

Chúng ta có thể tổng hợp lại ý đầu tiên chính là “sẽ hợp lý hơn nếu sử dụng abstract class trong trường hợp có một mối quan hệ mật thiết giữa abstract class và class bắt nguồn từ nó”. Điều đó chính là vì abstract class có liên kết chặt chẽ với việc kế thừa, điều bao hàm một mối quan hệ khăng khít. Tuy nhiên với interface thì bạn không cần một mối quan hệ quá mật thiết giữa interface và class implement interface đó.

Interface là sự thay thế tốt cho việc đa kế thừa

Java không cho phép việc đa kế thừa – hãy tìm hiểu về các cuộc bàn thảo về Java Multiple Inheritance nếu bạn muốn tìm hiểu thêm. Trong Java, một class chỉ có thể bắt nguồn từ một class khác, kể cả nó có abstract hay không. Tuy nhiên, một class có thể implement nhiều interface – điều này có thể coi là sự thay thế cho đa kế thừa. Chính vì thế, điều khác biệt chính đó là một Java class chỉ có thể kế thừa một abstract class, tuy nhiên có thể implement nhiều interface.

Abstract class có thể có implementation code

Một abstract class có thể cung cấp nhiều method đi kèm định nghĩa – chính vì thế một abstract class có thể có method không abstract với những chi tiết implementation thực tế. Một abstract class cũng có thể có constructor và instance variable. Tuy nhiên, một interface không thể cung cấp bất cứ định nghĩa method nào – nó chỉ có thể cung cấp method rỗng mà thôi (điều này sẽ được thay đổi trong java 8). Bất cứ class nào implement interface phải chịu trách nhiệm cung cấp định nghĩa/implementation cho method.

3.3 Khi nào thì sử dụng abstract class và interface trong Java

Hãy sử dụng abstract class nếu bạn dự định sử dụng kế thừa và cung cấp base class phổ thông cho những class bắt nguồn từ nó.

Abstract class cũng rất hữu dụng nếu bạn muốn có thể biểu thị những phần tử không public. Trong một interface, tất cả các method phải là public.

Nếu bạn nghĩ rằng mình cần phải thêm method trong tương lai thì abstract class sẽ là phương án tốt hơn cho bạn. Điều này là vì nếu bạn thêm những method rỗng vào trong interface thì tất cả các class vốn dĩ đã implement interface này phải thay đổi hết sang implement những method mới đó nữa. (điều này được khác phục trong java 8).

Interface sẽ là lựa chọn tốt nếu bạn nghĩ rằng API sẽ không thay đổi trong tương lai gần.

Interface cũng rất tốt nếu bạn muốn có kiểu đa kế thừa trong hệ thống khi bạn có thể tạo nhiều interface và bắt class implement chúng.

All Rights Reserved

Sự Khác Nhau Giữa Abstract Class Và Interface Trong Java

Ở những bài trước, chúng ta đã biết đến tính trừu tượng, và đi song song đó là abstract class và interface để triển khai tính trừu tượng trong java.

Chúng ta cùng xem thử nó sẽ khác nhau ở điểm nào qua bảng liệt kê sau

1

Abstract class chỉ có thể thừa kế một class hoặc một abstract class khác.

Interface có thể thừa kế một hoặc nhiều interface khác.

2

Abstract class có thể chứa abstract method và method thông thường(method có thân hàm).

Interface chỉ có abstract method.

3

Abstract class có thể chứa protected hoặc public abstract method.

Interface chỉ có public abstract method.

4

Abstract class có thể chứa static, final hoặc static final biến.

Interface chỉ có public static final biến.

Abstract class chỉ có thể thừa kế một class hoặc một abstract class khác public class Example1{ public void display1(){ System.out.println("method ex1"); } } public abstract class Example2 extends Example1{ abstract void display2(); } public class Example3 extends Example2{ public void display3(){ System.out.println("method ex3"); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example3 obj=new Example3(); obj.display3(); } }

Output: method ex3

Interface có thể thừa kế một hoặc nhiều interface khác public interface Example1{ public void display1(); } public interface Example2 { public void display2(); } public interface Example3 extends Example1,Example2{} public class Example4 implements Example3{ public void display1(){ System.out.println("method ex1"); } public void display2(){ System.out.println("method ex2"); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example4 obj=new Example4(); obj.display1(); obj.display2(); } }

Output:

method ex1

method ex2

Abstract class có thể chứa abstract method và method thông thường(method có thân hàm) public abstract class Example1 { abstract void display1(); public void display2(){ System.out.println("method" ex2); } } public class Example2 extends Example1{ public void display1(){ System.out.println("method ex1"); } } public class Main { public static void main(String args[]){ Example2 obj=new Example2(); obj.display1(); obj.display2(); } }

Output:

method ex1

method ex2

Interface chỉ có abstract method public interface Example1{ public abstract void display(); } public class Example2 implements Example1{ public void display(){ System.out.println("method dispaly="); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example2 obj=new Example2(); obj.display(); } }

Output: display

Abstract class có thể chứa protected hoặc public abstract method public abstract class Example1{ protected abstract void display1(); public abstract void display2(); public abstract void display3(); } class Example2 extends Example1{ public void display1(){ System.out.println("method ex1"); } public void display2(){ System.out.println("method ex2"); } public void display3(){ System.out.println("method ex3"); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example2 obj=new Example2(); obj.display1(); obj.display2(); obj.display3(); } }

Output:

method ex1

method ex2

method ex3

Interface chỉ có public abstract method public interface Example1{ void display1(); } public class Example2 implements Example1{ public void display1(){ System.out.println("method ex1"); } public void display2(){ System.out.println("method ex2"); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example2 obj=new Example2(); obj.display1(); obj.display2(); } }

Output:

method ex1

method ex2

Abstract class có thể chứa static, final hoặc static final biến public abstract class Example1{ private int num_1 = 1; protected final int num_2 = 2; public static final int num_ 3 = 3; public void display1(){ System.out.println("Num1="+num_1); } } public Example2 extends Example1{ public void display2(){ System.out.println("Num2="+num_2); System.out.println("Num3="+num_3); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example2 obj=new Example2(); obj.display1(); obj.display2(); } }

Output:

1

2

3

Interface chỉ có public static final biến public interface Example1{ int num_1=10; } public class Example2 implements Example1{ public void display1(){ System.out.println("Num1="+num_1); } } public class Main{ public static void main(String args[]){ Example2 obj=new Example2(); obj.display1(); } }

Output: 10

Note:

Interface thường được dùng để mô tả một tập các chức năng. Một class thừa kế một interface A, ta nói rằng class đó có thể thực hiện các năng của interface A khai báo, mà chưa cần xem code.

Ví dụ: Chúng ta có Mail là một interface và MailImpl implements Mail

public class MailImpl implements Mail

Chúng ta sẽ hiểu rằng class MailImpl sẽ có thể thực hiện được các chứng năng mà Mail khai báo.

Abstract class thường được dùng trong mối quan hệ thừa kế, vì tính linh hoạt của nó có thể chứa abstract method và method thông thường. Dựa vào đó mà chúng ta có thể định nghĩa các khuôn mẫu hay triển khai những thuộc tính, method mà các class con có thể dùng chung.

Sự Khác Nhau Giữa Abstract Class Và Interface Trong Java?

Đây là một câu hỏi khá thú vị với vị trí junior java developer mà bất kì nhà tuyển dụng- NTD nào cũng đưa ra trong buổi phỏng vấn. Bài viết này, tôi sẽ giải thích chi tiết về sự khác nhau giữa hai khái niệm này.

Sự khác nhau giữa Abstract Class và Interface trong Java?

Abstract class và interface là một trong những phần core của ngôn ngữ lập trình Java và việc lựa chọn giữa asbtract class và interface trong thiết kế hệ thống là quyết đinh của một người – một team thiết kế hệ thống.

Và sự khác biệt giữa abstract class và interface được liệt kê như sau:

Abstract class có thể có nhiều method đã được implementation, trong khi interface chỉ define ra những abstract method (không thực hiện implementation).

Abstract class có thể có những contractor, trong khi interface không có bất kỳ một contractor nào.

Abstract class có tất cả tính năng của một java class bình thường, ngoại trừ việc instantiate nó. Interface chỉ được phép khai báo method và public static final constants.

Method của abstract class có thể sử dụng những access modifiers như private, protected, default, public, static nhưng method của interface chỉ sử dụng public và asbtract.

Một subclass chỉ có thể extend duy nhất một abstract class nhưng một class có thể implement nhiều interface.

Những abstract class có thể extend abstract class khác và implement nhiều interface, nhưng một interface chỉ có thể extend nhiều interface.

Có thể thực hiện run một abstract class nếu nó có một main() method, ngược với interface thì không.

Interfaces được sử dụng để define contract cho những class implement, abstract class cũng thực hiện define contract nhưng nó cung cấp một cách thức implementations có săn để subclass sử dụng.

Java không hỗ trợ “multiple class level inheritance”, do đó, mọi class chỉ có thể có một super class. Nhưng một class lại có thể implement nhiều interface. Do vậy, trong hầu hết các trường hợp, interface là một sự lựa chọn đúng đắn cho việc cung cấp base contract cho class hierarchy.

Nếu có nhiều method trong contract, thì bạn nên sử dụng abstract class vì nó cung cấp sẵn implementation cho một vài common method được áp dụng cho tất cả các subclasses.

Nếu contract của bạn thay đổi liên tục thì sử dụng interface có thể gặp những vấn đề bởi vì nó không thể thêm những method trong interface mà không thay đổi ở phía class thực hiện implement nó. Với abstract thì bạn không cần lo lắng điều này, do đó trong tình huống này thì sử dụng abstract là một giải pháp hiệu quả.

Cách sử dụng hiệu quả nhất?

Trong thực tế, việc sử dụng cả abstract class và interface là một phương pháp tiếp cận hiệu quả cho việc thiết kế hệ thống. Ví dụ như trong JDK, List là một interface có rất nhiều method, nhưng vẫn có song song một abstract class đó là AbstractList, nó cung cấp những skeletal implementation cho tất cả method của List interface, do đó, mọi subclass có thể extend class này và chỉ implement những method cần thiết.

Chúng ta nên luôn luôn bắt đầu bằng một interface như một base và define những method mà mọi subclasses nên thực hiện và sau đó nếu có một số method mà chỉ subclass nhất định phải implement, chúng ta có thể extend base interfacec này với các method mới đó. Các subclasses sẽ có tùy chọn để lựa chọn giữa base interface hoặc child interface để thực hiện những yêu cầu của nó. Nếu số lượng method phát triển nên nhiều, ý tưởng mới là sử dụng một abstract class để cung cấp ra bộ skeletal để imlement các child interface và cung cấp sự linh hoạt cho các subclass lựa chọn giữa abstract class hoặc interface.

Từ JDK 8 trở đi, bạn có thể có nhiều implement method trong nhiều interface. Tức là bạn có thể tạo ra mặc định như những static method trong những interface và cung cấp implementation cho chúng. Điều này sẽ thu hẹp khoảng cách giữa interface và abstract class, và bây giờ, interface là các thực hiện tốt nhất. Để biết thêm chi tiết về điểm thay đổi này trên JDK 8, bạn vui lòng đọc tài liệu JDK 8

Sự Khác Nhau Giữa Abstract Class Với Interface Trong Java.

Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java

Abstract Class – Interface

Bạn vẫn nghe trong Java không hỗ trợ đa thừa kế (nhằm tránh sự phức tạp, xung đột code)

và để nhằm khắc phục vấn đề đó ta dùng interface (Cho phép nhiều class implements nhiều interface).

Vậy sự khác nhau giữa abstract class với interface là gì, cách dùng chúng trong mỗi trường hợp ra sao?

1. Ý nghĩa của abstract class và interface

abstract class:

Bạn nên nhớ Java là ngôn ngữ hướng đối tượng, dùng abstract class nó mang ý nghĩa là thừa kế bản chất của đối tượng. Ví dụ Student extends Personhoàn toàn hợp lý vì học sinh và người đều cùng bản chất, nhưng Student extends Car lại không hợp lý, vì học sinh và ô tô khác hoàn toàn nhau về bản chất.

interface:

Khi nói tới interface người ta thường dùng cho hành động nhiều hơn

Với abstract class thì người ta sẽ gộp chung các thuộc tính lại, còn với interface thì người ta sẽ gộp chung các hành động lại.

Túm lại:

Abstract class thiên về bản chất của đối tượng (các thuộc tính)

Interface thiên về các hành động của đối tượng (các method).

2. Sự khác nhau trong cài đặt abstract class và interface

Từ ý nghĩa mà abstract class với interface cũng có những khác nhau trong cài đặt:

Abstract class Interface

1 abstract class chỉ có thể extends 1 và chỉ một class /abstract class khác 1 interface có thể extends nhiều interface khác; interface chỉ có thể extends interface không thể extends class

Trong abstract class có thể có concrete method hoặc abstract method Trong interface, mọi method đều là abstract method

(*Từ Java 8 cho phép thêm method không phải là abstract vào interface bằng từ khóa default)

Trong abstract class khi muốn tạo abstract method bắt buộc phải có từ khóa abstract  Từ khóa abstract có thể có hoặc không.

abstract method trong abstract class có thể là public hoặc protected abstract method trong abstract class chỉ có thể là public

(*Từ Java 9 cho phép thêm method private và private static vào Interface)

Trong abstract class, các thuộc tính có thể final, static, public, private, protected Trong Interface, mọi thuộc tính đều là public static final

Sự khác nhau giữa Abstract class với Interface trong Java.

References:

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/abstract.html

Cập nhật thông tin chi tiết về Phân Biệt Lớp Abstract Và Interface Trong Java trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!