Xu Hướng 6/2023 # Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .Công An Tra Vinh # Top 9 View | Channuoithuy.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .Công An Tra Vinh # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .Công An Tra Vinh được cập nhật mới nhất trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM  Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản Nga tiến hành, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đây là một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử của nhân loại, mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc. Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”[1].  Từ sau Cách mạng Tháng Mười, Liên Xô đã giành được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, nhất là đã huy động được lực lượng vật chất và tinh thần đánh thắng liên minh các thế lực đế quốc trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, các thế lực phát xít tàn bạo trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Trong hơn bảy mươi năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ về tiềm lực kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội trên quy mô lớn với trình độ hiện đại, bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Với sự lớn mạnh toàn diện, chủ nghĩa xã hội có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống chính trị thế giới, đóng vai trò quan trọng đối với sự sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Chính chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh rộng lớn, mạnh mẽ của nhân dân lao động đã là động lực to lớn buộc các thế lực thực dân, đế quốc phải thừa nhận quyền độc lập, tự do của các dân tộc thuộc địa; chính quyền các nước tư bản có những cải cách xã hội để cải thiện đời sống của người lao động…  Ở Việt Nam, vào đầu thế kỷ 20, trong bối cảnh các lực lượng yêu nước bế tắc về đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đưa ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đến với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Năm 1927, trong cuốn “Đường cách mệnh” – cuốn sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam, Người khẳng định: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mác và Lênin”[2]. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin; đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc Việt Nam, là yêu cầu khách quan, con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.  Kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vẻ vang. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tính chất đúng đắn của đường lối mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 đã vạch ra…”[3]. Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đưa đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.     Với những thắng lợi vĩ đại giành được trong suốt 87 năm qua kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng mở, có vị thế, uy tín ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Những mốc son chói lọi mà cách mạng Việt Nam giành được là sự nối tiếp hào hùng lý tưởng, mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt Nam có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”[4]. Chính vì vậy, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình cảm gắn bó và lòng biết ơn đối với Cách mạng Tháng Mười cũng như đối với V.I. Lênin – lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản – là vô cùng sâu sắc.  Từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 của thế kỷ 20, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào thoái trào, tác động sâu sắc đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đây là tổn thất lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhưng một số nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, vẫn kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến hành cải cách, đổi mới.       Đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm, bám sát thực tiễn, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Theo đó, Đảng ta luôn kiên định quan điểm đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng không đổi màu, đổi mới nhưng phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đổi mới để hoàn thành tốt hơn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước những diễn biến thăng trầm của lịch sử, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh: “Chẳng lẽ bao nhiêu thành quả cách mạng giành được bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam lại đem trao vào tay những lực lượng đưa đất nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa, con đường chắc chắn không thể bảo đảm độc lập thật sự cho dân tộc, tự do hạnh phúc thật sự cho tuyệt đại đa số nhân dân… Chính vì vậy, nhân dân ta quyết không chấp nhận con đường nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa”[5]. Trong bối cảnh tình hình thế giới cực kỳ phức tạp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta với lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội đã vượt lên muôn trùng khó khăn, thử thách, từng bước đưa đất nước vững bước đi lên. Tư tưởng nhân văn cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười tiếp tục được Đảng ta lãnh đạo hiện thực hóa trong sự nghiệp đổi mới, giành được những thành tựu to lớn. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.  Những thắng lợi vẻ vang qua hơn 30 năm đổi mới là minh chứng sinh động về sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về quá trình đúc rút, tổng kết những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, cũng như những kinh nghiệm từ cả thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.           V.I. Lênin đã nhấn mạnh: “Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng đều đánh dấu một bước ngoặt trong đời sống của quảng đại quần chúng nhân dân. Chừng nào mà bước ngoặt như thế chưa chín muồi, thì không một cuộc cách mạng thật sự nào lại có thể nổ ra được. Và, cũng như mỗi bước ngoặt trong cuộc đời của một người đều đem lại cho người đó rất nhiều bài học, làm cho người đó sống qua và nếm trải rất nhiều cái, thì cách mạng cũng vậy, nó cũng đem lại cho toàn thể nhân dân, trong một thời gian ngắn, những bài học bổ ích nhất và quý giá nhất”[6]. Với ý nghĩa sâu sắc đó, dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, Cách mạng Tháng Mười vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. Những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu của cuộc cách mạng vĩ đại này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  Thời gian tới, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản để phát triển, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục tiến hành toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Chỉ có sự lãnh đạo của một đảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước mình thì mới có thể đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi và cách mạng xã hội chủ nghĩa đến thành công”[7], chúng ta cần chú trọng tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, tiếp tục nhận thức rõ hơn về mô hình xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.           Tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, ý nghĩa thời đại và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại là tài sản vô giá, có giá trị bền vững, tiếp tục tỏa sức sống mạnh mẽ đối với cách mạng Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội – ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc cách mạng tiền bối đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau, nhất định chúng ta sẽ phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.  

GS. TS. Trần Đại Quang        

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 300.  [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 2, tr. 280.  [3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 8, tr. 572.  [4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 305.  [5] Nguyễn Văn Linh: Đổi mới để tiến lên, tập IV, Nhà Xuất bản Sự Thật, Hà Nội, 1991, tr. 155.   [6] Lênin: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, t. 34, tr. 73.  [7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009, t. 12, tr. 303./.

Cổng TTĐT Chính phủ – chúng tôi

Bài 9. Cách Mạng Tháng Mười Nga Năm 1917 Và Cuộc Đấu Tranh Bảo Vệ Cách Mạng (1917

BÀI 9CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917VÀ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG(1917 – 1921)BÀI 9CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)Nội dungI. Cách mạng tháng Mười Nga 1917.1. Tình hình nước Nga trước cách mạng.2. Từ CM tháng Hai đến CM tháng Mười.II. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết.1. Xây dựng chính quyền Xô viết.2. Bảo vệ chính quyền Xô viết.III. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga 1917. BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 19171. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917a) Tình hình nước Nga trước cách mạng+ Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, với sự thống trị của Nga hoàng và những tàn tích phong kiến nặng nề (chế độ sở hữu ruộng đất lớn của địa chủ, quý tộc,…) + Năm 1914, nước Nga tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất và càng bộc lộ sự lạc hậu, yếu kém của đất nước. + Nước Nga còn là “nhà tù” của các dân tộc, với sự thống trị tàn bạo của chế độ Nga hoàng đối với hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga. BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917Tình hình nước Nga trước cách mạng như thế nào?1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917a) Tình hình nước Nga trước cách mạng– Từ tình hình trên, nước Nga trở thành nơi tập trung các mâu thuẫn gay gắt của thời đại (mâu thuẫn giữa công nhân và chủ tư bản, giữa nông dân và địa chủ, giữa các dân tộc không phải Nga và chế độ Nga hoàng…). Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước. Nước Nga đã tiến sát tới một cuộc cách mạng.BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917– Tháng Hai năm 1917, cuộc Cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở Nga, với sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pêtơrôgrát (nay là Xanh Pêtécbua). Phong trào đấu tranh lan rộng trong cả nước. Chế độ quân chủ Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga trở thành nước Cộng hòa.– Nhưng ngay sau cuộc Cách mạng tháng Hai, tình trạng hai chính quyền song song tồn tại (Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và Chính quyền Xô viết của công nhân, nông dân và binh lính) với mục tiêu và đường lối chính trị khác nhau. BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917b) Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười– Để giải quyết tình hình phức tạp đó, V. Lênin đã đề ra Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hôi chủ nghĩa. BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917b) Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng MườiLê-nin soạn thảo Luận cương tháng Tư, nêu rõ chiến lược cơ bản của đảng Bôn-sê-vích Nga phải nắm quyền lãnh đạo CM, chuyển từ CMDCTS sang CMXHCN.Nhân dân Pê-tơ-rô-grát vui mừng đón chào Lê-nin từ Phần Lan về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng (03. 4. 1917)– Đêm 24 – 10 – 1917, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ và thắng lợi ở thủ đô Pêtơrôgrát. Chính phủ lâm thời bị lật đổ. Đến đầu năm 1918, cuộc cách mạng thắng lợi trên phạm vi cả nước cùng sự thành lập Chính quyền Xô viết các cấp từ trung ương đến địa phương. BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917b) Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười2. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viếta) Xây dựng Chính quyền Xô viết– Ngay trong đêm 25 – 10 – 1917, Đại hội Xô viết toàn Nga tuyên bố thành lập Chính quyền Xô viết. Nhiệm vụ hàng đầu của Chính quyền Xô viết là đập tan bộ máy nhà nước cũ và xây dựng bộ máy nhà nước mới của nhân dân lao động. BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – Chính quyền Xô viết đã thông qua hai sắc lệnh lịch sử – Sắc lệnh hòa bình và Sắc lệnh ruộng đất. Chính quyền Xô viết còn nhanh chóng xóa bỏ những tàn tích của chế độ phong kiến (như sự phân biệt đẳng cấp…), tuyên bố quyền dân tộc tự quyết và các quyền tự do dân chủ khác (nam nữ bình đẳng…), tiến hành quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản,…BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 19172. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Chính quyền Xô viếta) Xây dựng Chính quyền Xô viết

– Từ cuối năm1918, quân đội của 14 nước đế quốc câu kết với các lực lượng phản động trong nước mở cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết non trẻ. b) Bảo vệ Chính quyền Xô viếtBÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

– Cuộc chiến ác liệt kéo dài ba năm (1918 – 1920). Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với việc Nhà nước kiểm soát toàn bộ (độc quyền) nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức, nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu,…– Tới cuối năm 1920, cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc đã bị đánh bại, Chính quyền Xô viết được bảo vệ và giữ vững. b) Bảo vệ Chính quyền Xô viếtBÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

– Cuộc chiến ác liệt kéo dài ba năm (1918 – 1920). Chính quyền Xô viết thực hiện Chính sách cộng sản thời chiến với việc Nhà nước kiểm soát toàn bộ (độc quyền) nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân, thi hành chế độ lao động cưỡng bức, nhằm huy động tối đa mọi nguồn của cải, nhân lực của đất nước phục vụ cho cuộc chiến đấu,…– Tới cuối năm 1920, cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc đã bị đánh bại, Chính quyền Xô viết được bảo vệ và giữ vững. 3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười NgaBÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917– Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga – nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.– Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.

BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 19173. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười NgaSo sánh cách mạng tháng Hai với các cuộc cách mạng tư sản khác và rút ra tính chất của cuộc cách mạngTính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Nội DungNhiệm vụLãnh đạoLực lượng tham giaCách mạng tư sảnLật đổ chế độ phong kiếnTư sản và quí tộc mớiQuần chúng nhân dânCách mạng tháng Hai

Lật đổ chế độ phong kiếnTư sản và đảng Bôn-sê-vích

Quần chúng nhân dânChính quyền thành lậpCủa giai cấp tư sảnSong song hai chính quyền ( TS và VS)So sánh cách mạng tháng Hai với cuộc cách mạng tháng Mười và rút ra tính chất của cuộc cách mạng tháng MườiTính chất: Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩaNội DungNhiệm vụLãnh đạoLực lượng tham giaCách mạng tháng Hai

Lật đổ chế độ phong kiếnĐảng Bôn-sê-vích (GCVS)

Quần chúng nhân dânChính quyền thành lậpSong song hai chính quyền ( TS và VS)Cách mạng tư sản tháng MườiLật đổ chính phủ tư sảnĐảng Bôn-sê-vích (GCVS)Quần chúng nhân dânCủa GC vô sản và nhân dânThaân aùi chaøo taïm bieätCuộc cách mạng tư sản tháng Hai đã giải quyết được nhiệm vụ gì?Vì sao gọi cách mạngtháng Hai là cuộccách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?Nước Nga Xô Viết thực hiện biện pháp gì để chống lại thù trong giặc ngoài?Em hãy cho biết đường lối cách mạng do Lê-nin vạch ra trong Luận cương tháng Tư?Tại sao năm 1917 nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng?Trước cách mạng Nước Nga là một nhà nước:A. Chiếm hữu nô lệB. Quân chủ lập hiếnC. Quân chủ chuyên chế456231

Mạng Vnpt Chậm, Cách Kiểm Tra Và Khắc Phục

Điều gì làm Mạng VNPT Chậm, lag, sử dụng không ổn định ?

Hiện tượng mạng bị chậm có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến điều đó. khiến vào làm việc không được. Xem youtube lúc được lúc không, tải file thì tốc độ chỉ có vài kb…

Nếu bạn không thể khắc phục lỗi được. Hãy liên hệ ngay tổng đài VNPT để được nhân viên kỷ thuật hỗ trợ nhanh chóng. Tổng đài Internet VNPT: 18001166

.

Nguyên nhân thứ 1: Tín hiệu đường truyền bị suy hao

Mạng internet VNPT được truyền dẫn trên hệ thống Cáp Quang. Tín hiệu là ánh sáng. Lợi thế của cáp quang là tốc độ truyền cực cao, nhưng với lợi thế đó thì cũng dẫn đến một số khuyến điểm mà chính nó sinh ra.

Sợi cáp truyền dẫn ánh sáng truyền trong sợi thủy tinh, cho nên khi cáp bị cóc hoặc gấp quá sẽ khiến tín hiệu ánh sáng bị suy hao. Điều này dẫn dến tốc độ hay băng thông mạng bị chậm và chập chờn.

Để kiểm tra bạn có thể thực hiện 2 cách:

Cách 1: Bạn truy cập vào trang web: https://speedtest.net

Sau khi đã truy cập vào bạn hãy nhấn nút ” GO “. lúc này speedtest sẽ kiểm tốc độ và độ trễ đường truyền mạng vnpt của bạn xem có chậm hay không ?

Nguyên nhân thứ 3: Lắp thêm modem phụ bị xung đột.

Hiện nay đa số các hộ gia đình và công ty, doanh nghiệp đang sử dụng thêm các modem phụ để mở rộng vùng phủ sóng wifi. Nhưng nếu bạn không biết cài hoặc mua modem về nhà tự lắp có thể làm modem bị xung đột.

Nguyên nhân là do bị trùng đia chỉ IP. Nếu bị tình trang trên khiến mạng vnpt chậm, hoặc lúc vào được lúc không.

Cách khắc phục:

Mua modem phụ nên báo bên kỷ thuật hỗ trợ cài IP modem phụ lại

Nếu đã lắp thì nên thay đổi IP modem để trành bị trung ip với router VNPT.

Nguyên nhân thứ 4: Sử dụng quá nhiều thiết bị

Với modem của nhà mạng VNPT, Viettel, FPT thì nên sử dụng dưới 10 thiết bị thì Router sẽ ổn định. Nhưng một phần cũng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Nếu ban kết nối thiết bị nhà thông minh thì có thể hơn 20 thiết bị cũng được. Nhưng nếu router đó, bạn dùng 5 điện thoại xem film Ful HD thì modem hoạt động một xíu sẽ bị nóng ngay. Do cường độ xử lý tín hiệu quá lớn.

Cách khắc phục:

Bạn nên mua thêm wifi phụ phát thêm để giảm tại cho router của nhà mạng.

Nguyên nhân thứ 5: Đèn tín hiệu GPON màu đỏ sáng

Trên modem có nhiều đèn tín hiệu, để giúp chúng ta nhận biết chức năng hoạt động hay không ?

Đèn wifi không sáng: router đã tắt chức năng phát wifi.

Đèn Port lan và Wan không sáng. chưa có cáp kết rồi thiết bị tới từng cổng.

đèn GPON báo đỏ, đường dây tín hiệu quang đã bị đứt.

Cách khắc phục:

Nếu tín hiệu GPON màu đỏ hoặc không sáng: hãy liên hệ ngay tổng đài internet vnpt để được hỗ trợ kỷ thuật.

Nguyên nhân thứ 6: Máy tính khách hàng bị nhiễm virut

Đây cũng là trường hợp rất nhiều khách hàng gặp phải. Khi máy tính bị virut làm cho máy tính hoạt động ỏ tốc độ cao, CPU lúc nào cũng hoạt động 100%.

Cho nên dẫn đến máy tính hoạt động bị chậm. khi cúng ta vào mạng load cảm giác mạng cứ từ từ. Có thể làm máy tính không thể truy cập được internet vnpt được.

Khắc phục tình trạng:

Nên cài đặt lại máy tính và cái phần mềm diệt virut.

Trên là một số nguyên nhân khiến mạng vnpt chậm, chập chờn, và không sử dụng được. Quý khách hãy kiểm tra lại các bước trên để khắc phục.

Nếu không thể xử lý tình trạng mạng vnpt yếu. Hãy gọi ngay tổng đài VNPT hỗ trợ 24/24 để báo hỏng: 18001166

5/5

(2 Reviews)

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam/Chương Mở Đầu

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

a) Quan niệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.

Đường lối cách mạng của Đảng là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng của Đảng được thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị …của Đảng.

b) Đối tượng nghiên cứu môn học

Đối tượng của môn học là sự ra đời của Đảng và hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam – từ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam – chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam.

Làm rõ quá trình hình thành, phát triển và kết quả thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong đó đặc biệt chú trọng thời kỳ đổi mới.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC

a) Cơ sở phương pháp luận

Nghiên cứu, học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam phải trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và các quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận của Hồ Chí Minh.

b) Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic, ngoài ra có sự kết hợp các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, so sánh, quy nạp và diễn dịch, cụ thể hoá và trừu tượng hóa… thích hợp với từng nội dung của môn học.

a) Trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về đường lối của Đảng trong thời kỳ cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

b) Bồi dưỡng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trước những nhiệm vụ trọng đại của đất nước.

c) Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội theo đường lối, chính sách của Đảng.

Chương mở đầu Chương I: Sự ra đời của Đảng CS VN và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975) Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị Chương VII: Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội Chương VIII: Đường lối đối ngoại

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Mạng Tháng Mười Nga Vĩ Đại Với Cách Mạng Việt Nam .Công An Tra Vinh trên website Channuoithuy.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!