Danh sách Giảng viên môn học

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THEO MÔN HỌC

KHOA THÚ Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

STT Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại Chức danh khoa học, năm phong Học vị, nước, năm tốt nghiệp Chuyên ngành đào tạo Học phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệm Nơi công tác
01 Phan Thị Thơm
Sinh ngày 01/04/1965Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Tâm lý giáo dục Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lênin 1 3 GV Đại học Đông Đô
02 Trần Quốc Hải

Sinh ngày 18/09/1949
Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2008

Hành chính công Những nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lênin 2 2 GV Đại học Đông Đô
03 Vũ Thị Tố Uyên
Sinh ngày 08/01/1969Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam 1998

Tâm lý giáo dục Tư tưởng Hồ Chí Minh  

2

 

GV Đại học Đông Đô
04 Đoàn Thị Kim Dung
Sinh ngày 10/11/1972Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam

2004

Lịch sử Đảng Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam  

3

 

GV Đại học Đông Đô
05 Đặng Thúy Quỳnh
Sinh ngày 03/09/1962Giảng viên
Tiến sĩ

Việt Nam

2014

Luật học Pháp luât đại cương  

3

 

GV Đại học Đông Đô
06 Nguyễn Thị Minh Phương

Sinh ngày 10/11/1975

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2010

Văn hóa học Xã hội học đại cương  

2

 

GV Đại học Đông Đô
07 Võ Thị Thanh Loan

Sinh ngày 20/11/1963

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Tiếng Anh Tiếng Anh 1 3 GV Đại học Đông Đô
08 Trịnh Hữu Tuấn
Sinh ngày 12/05/1976Giảng viên
Tiến sĩ

Mỹ

2015

Tiếng Anh Tiếng Anh 2 3 GV Đại học Đông Đô
09 Nguyễn Thu Hà

Sinh ngày 23/04/1974

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

 

Tiếng Anh Tiếng Anh 3 3 GV Đại học Đông Đô
10 Phan Mạnh Toàn
Sinh ngày 07/12/1950Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Toán Toán cao cấp 1 3 GV Đại học Đông Đô
11 Vũ Thúy Hà
Sinh ngày 08/06/1983
Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam 2009

Kế toán – Kiểm toán Toán cao cấp 2 3 GV Đại học Đông Đô
12 Phạm Đình Phùng,
Sinh ngày 01/05/1946Hiệu Trưởng ĐH Đông Đô
PGS

2009

Tiến sĩ

Việt Nam

2001

Kế toán – Kiểm toán Xác xuất và thống kê 3 GV Đại học Đông Đô
13 Nguyễn Thị Hoa Mai Sinh ngày 31/03/1983

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2008

Hóa học Hóa đại cương 2 GV Đại học Đông Đô
14 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Sinh ngày 01/10/1973 Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2008

Khoa học môi trường Hóa hữu cơ 2 GV Đại học Đông Đô
15 Vương Tiến Mạnh

Sinh ngày 15/04/1977

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

Sinh thái học Hóa phân tích 2 GV Đại học Đông Đô
16 Lại Minh Hiền

Sinh ngày 10/05/1950

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

 

Sinh học Sinh học đại cương 2 GV Đại học Đông Đô
17 Lê Thanh Hòa

Sinh ngày 02/02/1954

Giảng viên

GS

2015

Tiến sĩ

Việt Nam

1997

Y-Sinh học phân tử nhiệt đới  

Sinh học phân tử

2 GV khoa Thú y
18 Nguyễn Văn Xuất
Sinh ngày 22/09/1949 Giảng viên
Tiến sĩ

Ba Lan

1986

Toán- Tin Tin học đại cương 3 GV Đại học Đông Đô
19 Lê Mạnh Dũng

Sinh ngày 25/05/1953

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1996

Khoa học nông nghiệp Động vật học 3 GV khoa Thú y
20 Nguyễn Thị Thoa

Sinh ngày 01/03/1958

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1999

Sinh lý và hóa sinh động vật nuôi Sinh lý động vật 4 GV khoa Thú y
21 Phan Đình Thắm

Sinh ngày 25/01/1955

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Nga

1991

Chăn nuôi Hóa sinh đại cương 3 GV khoa Thú y
22 Lê Minh Sơn

Sinh ngày 29/05/1954

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Chăn nuôi Giải phẫu động vật 4 GV khoa Thú y
23 Đàm Đình Huân

Sinh ngày 25/03/1952

Giảng viên

Đại học

Việt Nam

1979

Thú y Tổ chức và phôi thai học 2 GV khoa Thú y
24 Nguyễn Thị Inh

Sinh ngày 20/05/1959

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Khoa học nông nghiệp Dinh dưỡng động vật 2 GV khoa Thú y
25 Trương Thị Dung

Sinh ngày 02/02/1960

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2001

Vi sinh vật

Bệnh lý học

Vi sinh vật học đại cương 2 GV khoa Thú y
26 Bùi Thị Tho

Sinh ngày 13/02/1954

Giảng viên

PGS

2007

Tiến sĩ

Việt Nam

1997

Thú y Dược liệu thú y 3 GV khoa Thú y
27 Phùng Quốc Chướng
Sinh năm 1955
Giảng Viên
PGS

2005

Tiến sĩ

Việt Nam

1995

Vi sinh vật học thú y Miễn dịch học thú y 3 GV khoa Thú y
28 Phạm Thị Hiền Lương

Sinh ngày 10/05/1960

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2006

Chăn nuôi động vật Di truyền học động vật 2 GV khoa Thú y
29 Dương Mạnh Hùng

Sinh ngày 14/03/1954

Giảng viên

Tiến sĩ

Nga

1992

Chăn nuôi động vật Chọn giống gia súc 2 GV khoa Thú y
30 Trần Thị Hạnh

Sinh ngày 15/11/1954

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Đức

1989

Vệ sinh thú y Vệ sinh thú y 3 GV khoa Thú y
31 Doãn Văn Tỏa

Sinh ngày 22/02/1952

Giảng viên

Đại học

Việt Nam

1979

Thú y Luật thú y 2 GV khoa Thú y
32 Trịnh Thị Thơ Thơ

Sinh ngày 04/09/1943

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Việt Nam

1994

Thú y Bệnh lý học thú y 1 4 GV khoa Thú y
33 Nguyễn Quang Tuyên

Sinh ngày 02/09/1954

Giảng viên

GS

2009

Tiến sĩ

Việt Nam

1996

Thú y  

Bệnh lý học thú y 2

4 GV khoa Thú y
34 Vy Quang Trung

Sinh ngày 07/12/1955

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Chăn nuôi Độc chất học thú y 2 GV khoa Thú y
35 Nguyễn Văn Chung

Sinh ngày 20/10/1949

Giảng viên

Đại học

Việt Nam

1973

Thú y Chẩn đoán bệnh thú y 3 GV khoa Thú y
36 Nguyễn Hùng Nguyệt Sinh ngày 16/05/1954 Trưởng khoa Thú y – ĐH Đông Đô

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2010

Nông nghiệp Dịch tễ học thú y – Châm cứu thú y 3 GV khoa Thú y
37 Nguyễn Như Thanh

Sinh ngày 08/07/1936

Giảng viên

GS

2001

Tiến sĩ

Việt Nam

1981

Nông nghiệp Bệnh nội khoa 3 GV khoa Thú y
38 Trần Thị Lan Hương

Sinh ngày 14/06/1954

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2001

Vi sinh vật học thú y Bệnh truyền nhiễm thú y 4 GV khoa Thú y
39 Trần Văn Quyên

Sinh ngày 05/07/1951

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1997

Khoa học Nông nghiệp Ký sinh trùng và bệnh do ký sinh trùng thú y 3 GV khoa Thú y
40 Phạm Đức Chương

Sinh ngày 01/06/1946

Giảng viên

Tiến sĩ

Bungari

1988

Thú y Bệnh ngoại khoa thú y 3 GV khoa Thú y
41 Đoàn Hữu Thành

Sinh ngày 15/08/1960

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2007

Khoa học Nông nghiệp Bệnh học thủy sản 2 GV khoa Thú y
42 Trần Tiến Dũng

Sinh ngày 20/09/1948

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Hungari

1986

Thú y Sản khoa gia súc 3 GV khoa Thú y
43 Nguyễn  Văn Cảm
Sinh ngày 09/05/1950
Giảng viên
Tiến sĩ

Việt Nam

2000

Vi sinh vật học Kiểm nghiệm thú sản 3 GV khoa Thú y
44 Nguyễn Thị Liên

Sinh ngày 27/05/1958

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2000

Chăn nuôi thú y Chăn nuôi gia cầm 2 GV khoa Thú y
45 Đặng Quang Nam

Sinh ngày 08/09/1950

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1996

Chăn nuôi thú y Chăn nuôi lợn 2 GV khoa Thú y
46 Hoàng Thạch

Sinh ngày 20/09/1950

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

1999

Nông nghiệp An toàn vệ sinh thực phẩm 2 GV khoa Thú y
47 Nguyễn Đình Nhung

Sinh ngày 02/04/1944

Giảng viên

Tiến sĩ

Hungari

1982

Thú y Bệnh Chó, Mèo 2 GV khoa Thú y
48 Lê Thị Thịnh

Sinh ngày 08/01/1957

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1999

Thú y Chăn nuôi trâu, bò 2 GV khoa Thú y
49 Cù Hữu Phú

Sinh ngày 09/10/1955

Giảng viên

PGS

2006

Tiến sĩ

Đức

1992

Vi sinh vật học thú y Vi sinh vật thú y 3 GV khoa Thú y
50 Trần Trang Nhung

Sinh ngày 27/04/1957

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2000

Nông nghiệp Bệnh dinh dưỡng gia súc 3 GV khoa Thú y
51 Võ Văn Hải

Sinh ngày 12/06/1985

Giảng viên

Bác sĩ thú y

Việt Nam

2010

 

Thú y

 

Thức ăn gia súc

GV khoa Thú y
52 Nguyễn Lê Văn

Sinh ngày 28/06/1964

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Nông nghiệp Dược lý học thú y GV khoa Thú y
53 Trần Thị Thu

Sinh ngày 20/03/1979

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Khoa học Nông nghiệp Công nghệ sinh sản GV khoa Thú y
54 Võ Thị Hải Lê

Sinh ngày 15/02/1971

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2003

 

Ký sinh trùng học thú y

Bệnh động vật hoang dã GV khoa Thú y
55 Lưu Quỳnh Hương

Sinh ngày 11/12/1976

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2014

Vi khuẩn học phân tử và sự truyền lây Vắc xin và Công nghệ sản xuất GV khoa Thú y
56 Đoàn Thị Thanh Hương

Sinh ngày 05/02/1974

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2002

Hóa sinh học Kiểm nghiệm thuốc GV khoa Thú y
57 Nguyễn Thị Bích Hằng

Sinh ngày 28/10/1964

Giảng viên

Bác sĩ thú y

Việt Nam

1989

Thú y Rèn nghề thú y 1 GV khoa Thú y
58 Vũ Anh Thạng

Sinh ngày 27/07/1964

Giảng viên

Kỹ sư chăn nuôi

Việt Nam

1987

Chăn nuôi Rèn nghề thú y 2 GV khoa Thú y
59 Nguyễn Thị Oanh

Sinh ngày 17/07/1961

Giảng viên

Bác sĩ thú y

Việt Nam

1995

Thú y Bệnh xá thú y GV khoa Thú y

Trả lời

HOTLINE
HOTLINE KHOA: 0931323388
THẦY NGUYỆT: 0972490552
THẦY SINH: 0916342273
THẦY THOÁI: 0903290698
CÔ NHUNG: 0986099368
THẦY ĐỒNG: 0988259936
CÔ LAN: 0985114536
Email:
khoathuy@hdiu.edu.vn
Đăng ký tuyển sinh
THỐNG KÊ
1013357
Hôm nay : 47
Hôm qua : 91
Tháng này : 1789
Tổng : 13357
Online : 3
du học nhật bản du học hàn quốc xuất khẩu lao động đài loan xuất khẩu lao động nhật bản xuất khẩu lao động singapore